Integritets- och cookie-policy

Din integritet är viktig för oss! För att göra informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter mer transparent och överskådlig, har vi strukturerat vår integritetspolicy i olika kapitel. Vilka delar av integritetspolicyn som är tillämpliga för dig beror på om du besöker vår webbplats eller kontaktar oss via e-mail. Om du har mottagit brev från Alektum Group ber vi dig besöka www.alektumgroup.se istället. I varje del av integritetspolicyn beskrivs mer detaljerat vilka av dina personuppgifter vi behandlar och hur vi använder dem. Vi har dessutom kompletterat informationen om dina rättigheter med till exempel information om hur du får åtkomst till dina personuppgifter, hur du korrigerar dem och hur du begär att vi slutar använda dina personuppgifter.

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy förklaras hur personuppgifter kan komma att lagras och behandlas när du använder vår webbplats.

Alektum Group är initiativtagaren till Shoppa Lagom och personuppgiftsansvarig avseende all behandling av personuppgifter inom ramen för initiativet. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via e-mailadressen dataprotection@alektumgroup.com vid frågor eller funderingar avseende vår personuppgiftsbehandling.

Vill du kontakta Alektum Group? Du besöker oss på:

Nils Ericsonsgatan 17
404 23 Göteborg

Eller genom att ringa växeln: 031-730-60-75

Personuppgifter – definition

En personuppgift är varje uppgift som kan användas, för sig eller tillsammans med annan information, för att identifiera, kontakta eller lokalisera en enskild person eller finna en enskild person i ett sammanhang.

Personuppgifter – så samlar vi in dem

Vi samlar in dina personuppgifter:

 • när du lämnar dina kontaktuppgifter genom att maila info@shoppalagom.se
 • när du lämnar din e-mailadress för att kunna motta budgetförslag

Vänligen observera att den information du lämnar ut till oss kommer att registreras. Vi ber dig därför att vara återhållsam med känsliga personuppgifter och inte lämna ut information som faller under dataskyddsförordningens definition av särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel uppgifter som avslöjar hälsa, ras eller etniskt ursprung, eller politiska åsikter.

Personuppgifter – så använder vi dem

Vi kan komma att använda den information vi samlat in om dig i nedan beskrivna syften.

 • För att följa din användning av vår hemsida shoppalagom.se med tillhörande webbplatser, för att vi t. ex. ska kunna göra personliga anpassningar av ditt webbplatsbesök och tillhandahålla det innehåll som bäst motsvarar dina intressen och behov (se även vår cookie-policy nedan). Vår databehandling bygger på s.k. berättigat intresse, dvs en avvägning mellan vårt legitima intresse och våra besökares intressen.
 • För att kunna besvara förfrågningar samt att kunna skicka ut budgetförslag till dig som besökare. Vår databehandling bygger på s.k. berättigat intresse, dvs en avvägning mellan vårt legitima intresse och våra besökares intressen.

E-postkommunikation

Viktigt! Kommunikation per e-post medför alltid säkerhets- och konfidentialitetsrisker. Ett e-postmeddelande är i dessa avseenden jämförbart med ett vykort. Du bör därför inte skicka e-postmeddelanden som innehåller känsliga uppgifter eller sådant du inte vill att obehöriga ska kunna läsa.

Lagring av och tillgång till personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i säkra nätverk och endast ett fåtal personer, med särskilda åtkomstbehörigheter och tystnadsplikt, har tillgång till dem. Vi använder oss av ett biträde levererar mail på ett säkert sätt. De lagrar alla personuppgifter (mailadresser) i 30 dagar, därefter raderas dem.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Vi varken säljer, byter eller överför på annat sätt dina personuppgifter till utomstående part. Detta gäller dock inte gentemot webbplatsvärdar eller andra samarbetspartners vars tjänster vi använder för drift av vår webbplats, upprätthållande av vår affärsverksamhet eller fullgörande av serviceåtaganden och tjänster gentemot våra användare, under förutsättning att dessa parter accepterar att behandla personuppgifterna konfidentiellt. Vi kan också komma att lämna ut information när så krävs enligt lag eller för att upprätthålla vår webbplatspolicy eller skydda våra egna eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Anonymiserad besöksinformation lämnas endast ut till utomstående part för marknadsförings- och annonseringsändamål eller andra ändamål i det fall du godkänt cookies för statistik- eller marknasföringsändamål, se cookie policy nedan.

Vi varken inkluderar eller erbjuder tredje parts produkter eller tjänster på vår webbplats.

Lagringstid för personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter endast så länge de behövs för våra syften. Lagringstiden för personuppgifter varierar alltså med ändamålet vi använder dem för.

Den registrerades rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen, bland annat följande punkter.

 • Tillgång:Du har rätt till tillgång till de personuppgifter om dig vi har lagrade samt rätt att veta för vilka ändamål vi använder dessa personuppgifter. Vi kan komma att be dig styrka din identitet när du begär information enligt denna rättighet. När vi mottar sådan begäran svarar vi så snart vi kan och senast inom en kalendermånad.
 • Rättelse:Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig rättade eller kompletterade.
 • Radering:Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Vi bedömer mottagen begäran om radering från fall till fall och svarar så snart vi kan och senast inom en kalendermånad.
 • Klagomål: Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du vill använda någon av dessa rättigheter, ber vi dig använda kontaktformuläret längst ner på denna sida.

Externa länkar

Vänligen observera att om du använder länkarna för att lämna vår webbplats och gå till en annan webbplats, eller begära en tjänst från tredje part, upphör denna policy att gälla så snart du lämnat denna webbplats. Din aktivitet på andra webbplatser lyder under respektive webbplats regler och policy.

Invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter

Tveka inte att kontakta oss på dataprotection@alektumgroup.com om du har invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter!  

Du kan även kontakta tillsynsmyndigheten i ditt land.

Cookie-policy

En cookie är en liten datafil som en webbserver sparar på webbplatsbesökarens dator. Med hjälp av cookies lagras information som sedan överförs till webbservern när du (åter)besöker webbplatsen från den dator i vilken cookien finns. Cookies innehåller även en tidsstämpel som anger när de slutar fungera. (Mer information om tidsstämpling och sista funktionsdatum finns i avsnittet Tillfälliga respektive varaktiga cookies.)

Cookie-kategorier

Cookies kan delas in i olika kategorier. På Shoppa lagoms webbplats används tre kategorier.

 • Kategori Nödvändig
  Cookies i den här kategorin krävs för att webbplatsen ska gå att använda, genom att aktivera t.ex. webbplatsnavigering och andra grundfunktioner. Utan nödvändiga cookies kan webbplatsen inte fungera korrekt.
 • Kategori Statistik
  Cookies i den här kategorin samlar anonymt in information som hjälper webbplatsägaren att få överblick över hur besökarna använder webbplatsen.
 • Kategori Marknadsföring
  Cookie i den här kategorin används för att följa besökare mellan olika webbplatser. Syftet är att visa annonser och reklam som användaren uppfattar som relevanta och intressanta och som därmed är mer värdefulla för sina utgivare och för tredjepartsannonsörer. Informationen delas i sådant fall med Facebook, Google och YouTube.

Tillfälliga respektive varaktiga cookie-filer

 • Tillfälliga cookies
  En tillfällig cookie, även kallad sessions-cookie, lagras bara tillfälligt i datorn, så länge webbplatsbesöket pågår. Tillfälliga cookies raderas normalt av webbläsarprogrammet när detta stängs av. Till skillnad från varaktiga cookies har tillfälliga cookies ingen tidsstämpel som anger sista funktionsdatum, och det är härigenom webbläsarprogram kan skilja mellan tillfälliga och varaktiga cookies.
 • Varaktiga cookies
  En varaktig cookie raderas inte när webbläsarprogrammet stängs av. I stället sparas den varaktigt i datorn, antingen tills dess sista funktionsdatum infaller eller tills en angiven tid förflutit. Under hela den tid cookien förblir sparad, kommer informationen den innehåller att skickas till servern varje gång du besöker den webbplats cookien tillhör och varje gång du från någon annan webbplats visar en resurs (till exempel klickar på en annons) som tillhör den webbplats cookien tillhör.

Varaktiga cookies används för att registrera och spara surfvanor under längre tid och för att spara användares inloggningsuppgifter, så att de inte behöver skriva in sina inloggningsuppgifter vid varje återbesök.

Din kontroll över cookie-filer

Om du inte vill acceptera alla cookies, kan du välja urval av cookies. Detta görs antingen vid ditt första besök på hemsidan eller genom att välja ”inställningar för cookies” längst ner på hemsidan. Vårt utgångläge är att inga cookies är påslagna från start så att du har möjlighet att göra ett aktivt val av vilka cookies du vill godkänna.

Senaste uppdatering: 2020-02-12